Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


8. Alá- és mellérendelt viszonyok a nyelvben Mondatok szintje Alárendelő - tagmondatok nem egyenrangúak, különböző szinten vannak - főmondat valamelyik mondatrészét fejti ki az alárendelt - főmondatban utalószó, a mellékmondatban kötőszó lehet - kötőszó lehet: hogy, mert, ha, mint, illetve vonatkozó névmás Mellérendelő - tagmondatok egyenrangúak, egy szinten vannak, csak tartalmi kapcsolatban állnak - kapcsolatos (–) - a 2. tagmondat továbbfűzi, újabb tartalommal egészíti ki az elsőt - kötőszó lehet és, s, meg, is, sem, se,  - páros kötőszavak: is… is, sem… sem, nemcsak… hanem… is, sőt… is - választó (~) - a tagmondatok különféle lehetőségeket tartalmaznak - kötőszó: vagy, vagy… vagy, akár… akár - ellentétes (↔) - két mondat szembeállítása (azonban, ellenben, pedig) - egymást kizáró tartalma (nem… hanem) - megszorító ellentétes viszony (de) - megengedő viszony (bár, bárha, noha, ámbár) - következtető (→): következtetés, okozat, következmény megfogalmazása - kötőszó: tehát, így, ezért - magyarázó (←): - ok, indok, előzmény megvilágítása - kötőszó: hiszen, ugyanis, tudniillik - gyakran csak az első mondat kifejtése, helyreigazítása - kötőszó: azaz, vagyis Szintagmák szintje Alárendelő - az alaptag jelentését bővíti, árnyalja a meghatározó tag - a meghatározó tag az alaptag alatti mondatszinten helyezkedik el - a meghatározó taghoz képest háromféle lehet - tárgyas, pl. bort iszik, vizet prédikál - határozós, pl. lassan jár, tovább él - jelzős, pl. hazug ember, sánta kutya Mellérendelő - a mondatban azonos mondatrészi szerepben állnak - a tagok szófaja gyakran megegyezik - másképpen halmozott mondatrészeknek nevezik - az összetett mondatokhoz hasonló típusok - kapcsolatos: él és mozog - választó: élve vagy halva - ellentétes: pihenni, nem pedig dolgozni - következtető: gyorsan, tehát loholva - magyarázó: loholva, hiszen gyorsan Összetett szavak szintje Alárendelő - gyakran az elő- és utótag viszonya megfelel az alárendelő szószerkezetek tagjainak - utótag az alaptagnak, előtag a meghatározó tagnak - tárgyas: helytáll, úttörő - határozós: észrevesz, munkatárs - birtokos jelzős: bolondokháza, marhahús - alanyos: agyafúrt - mennyiségjelzős: öttusa - minőségjelzős: gyorsvonat - néha bonyolultabb szerkezetet, teljes mondatot sűrít magába - kalandvágy (jelzős és határozói) - tengerjáró (tárgyas és határozói) - vámvizsgálat, hófehér (teljes mondat) Mellérendelő - a tagok viszonya kapcsolatos vagy ellentétes, pl. már-már, búbánat, jön-megy - háromféle módon jöhet létre - szókettőzéssel, pl. egy-egy, már-már, nono - két külön szó összekapcsolásával, pl. él-hal, perpatvar - ikerítéssel, pl. mendemonda, izeg-mozog, ejnye-bejnye, csigabiga