Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A romantika - a szó jelentése: regény, regényes - Európa-szerte ható művészeti és szellemi áramlat a XVII-XIX. században - társadalmi háttér: polgárosodás, napóleoni háborúk, forradalmak lehetősége K-Európában - az irodalomban fejlődik ki, majd innen tevődik át más művészeti ágakba szellemisége nem egységes - lelkesedés, hit, optimizmus, reménykedés (főleg K-Közép-Európában) - illúzióvesztés, pesszimizmus a francia forradalom után (főleg Ny-Európában) jellemzői - eredetiség, a művész szabadsága - nemzeti múlt felelevenítése - különleges élethelyzetek, egyedi cselekménybonyolítás, érdekfeszítő események - fantázia, fantasztikum - orientalizmus (keletkutatás), egzotizmus - végletek, túlzások, felfokozott pátosz - szélsőségekben való gondolkodás, jó és rossz elkülönülése - líraiság, líraivá vált műfajok, kevert műfajok (verses regény, ballada) - szimmetrikus szerkezet, töredékesség - zeneiség, festőiség a közép- és kelet-európai romantika - romantika – koronként, nemzetenként különböző változatok - térségünkben főként politikai hatások - nemzeti függetlenség, közös nyelv hiánya - elnyomás sajátos szerepet erőszakol az írókra - csak fennkölt, magas erkölcsű témák - politikusi, népvezéri, „lángoszlop-szerep” - romantikus történelemfilozófia - nemzet: fejlődését tekintve „kollektív személyiség” (van ifjú- és öregkora, stb.) - Herder: a magyarság el fog tűnni a magyar reformkor - romantika eszméi + nemzeti függetlenségért való harc - írókra, költőkre a közvélemény sajátos szerepet erőszakol - nemzeti függetlenségért való lázas tenni akarás - célok: - nemzeti függetlenség - jobbágyfelszabadítás, polgári demokrácia - gazdasági felpezsdülés - kulturális fejlődés történeti áttekintés - kezdeti próbálkozások, pl. Kisfaludy: A tatárok Magyarországban - gyenge, de a korszellemet tükröző mű – siker - újszerű irodalmi élet bontakozik ki Pesten - 1825 első reform-országgyűlés - megjelenik „nemzeti eposzunk”, a Zalán futása - reformok vezetője a köznemesség - Kossuth és Széchenyi - hírlapi vita, fontos lépés a sajtó fejlődésében - 40-es évek vége felé a reformpolitika kifullad - forradalmi megoldás egyre népszerűbb (Petőfi) - 1848. március 15. – reformkor vége A realizmus - a XIX. század elején jelentkezik a romantikával egy időben - igazán csak a romantika letűnte után bontakozik ki - forrás: felvilágosodásból való illúzióvesztés - romantikus írók elmenekülnek a jelenből - realisták szembefordulnak a jelennel - módszer: társadalom minél hitelesebb ábrázolása - szubjektív, a valóságot az író világnézetén keresztül látjuk - szereplők lelkivilágának megjelenítése - képzelet helyett a megfigyelés, a tárgyilagos, higgadt stílus kerül előtérbe - cél: társadalmi jelenségek tipikus vonásainak, összefüggéseinek ábrázolása - jellemző műfajok: regény, novella