Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


19. A magyar nyelv eredete és rokonsága A nyelvi diakrónia fogalma - diakrónia: a nyelv időbeli változásának vizsgálata, kialakulás a XIX. században Nyelvtörténeti korszakok Előmagyar kor (ie. 4. évezred – ie. 500) - a magyar nyelv még nem különül el Ősmagyar kor (ie. 500 – 896) - nyelvünk önálló fejlődésének nyelvemléktelen korszaka Ómagyar kor (896 – 1526) - megjelennek írott szórványemlékek, pl. a tihanyi apátság alapítólevele, valamint Bíborbanszületett Konstantin A birodalom kormányzásáról c. művében néhány magyar szó - néhány szövegemlék, leghíresebb a Halotti Beszéd és Könyörgés Középmagyar kor (1526 – 1772) - 1527-ben első magyar nyomtatvány: Sylvester János latin nyelvtanában levő értelmezések - megjelenik az első teljes bibliafordítás – Károli Gáspár, Vizsoly, 1590 - magyar költészet gyökerei (Tinódi, Balassi) - a kor Sajnovics János nyelvtörténeti munkájával zárul Újmagyar kor (1772 – napjainkig) - megjelenik a magyar nyelvtudomány, a nyelv tudatos ápolása - Kazinczy vezetésével megindul a nyelvújítás mozgalma (ortológusok és neológusok) - megjelenik az első helyesírási szabályzat és magyar—német szótár (Vörösmarty) Előmagyar kor Nyelvrokonság - uráli alapnyelv (ie. IV.e.)  finnugor alapnyelv (ie. III. e. végéig) + köz-szamojéd alapnyelv - finnugor alapnyelv  ugor alapnyelv + finn—permi alapnyelv (ie. II. e. közepéig) - ugor alapnyelv  ősmagyar ( magyar) + ős-obiugor ( vogul, osztják) - finn—permi alapnyelv  permi alapnyelv ( zürjén, votják) + finn—volgai alapnyelv - finn—volgai alapnyelv  köz-finn (finn, vót, észt, lív) + volgai (mordvin, cseremisz) + lapp A finnugor rokonságkutatás története - Sajnovics János (1770) – magyar és lapp nyelv összehasonlítása - Gyarmathy Sámuel (XIX. sz. eleje) – több finnugor nyelv elemzése - Reguly Antal – külföldi tanulmányút, anyaggyűjtés - Budenz József – az 1870 körüli „ugor-török háború” ugor pártjának élharcosa A nyelvrokonság bizonyítékai Rendszertani bizonyítékok - agglutináló nyelvtípus - igeragozás - nyelvtani nemek hiánya - hangrend és illeszkedés - birtokos személyjel - jelzőt nem egyeztetjük - sajátos nyelvszemlélet - páros testrészek Szókincsbeli bizonyítékok - jellegzetes szócsoportok - létigék, alapcselekvések, életmód - testrészek, rokonságok, természet - alaptulajdonságok, számnevek, névmások - szabályos hangmegfelelés - *p>f puu >fa; *k>h kala>hal, kota>ház - γtγ>z pata>fazék; γntγ>z lunte>lúd - fonetikai hasonlóságok